Návod k montáži obkladů

příprava obkladových prvků

1.PŘÍPRAVA OBKLADOVÝCH PRVKŮ:

S ohledem na technologii výroby betonových obkladových prvků, může vznikat na rubové straně sprašující vrstva, která působí jako separátor a velmi nepříznivě ovlivňuje přídržnost lepených prvků k podkladu. Z tohoto důvodu je třeba prvky před kladením prohlédnout a případnou sprašující vrstvu očistit, nejlépe ocelovým kartáčem!

příprava obkladových prvků

2.VHODNÝ PODKLAD A JEHO PŘÍPRAVA:

Vhodným podkladem pro obklad je objemově stabilizovaný, soudržný, rovný a suchý povrch bez nečistot, především bez mastnoty. Běžnými podklady jsou omítané zdivo nebo betonové konstrukce bez zbytků odbedňovacích přípravků. Při posuzování kvality omítky podkladu je nutno vycházet z požadavků ČSN 72 2430 – 4, tj. minimální požadovaná přídržnost je 0,18 MPa.

příprava obkladových prvků

2.VHODNÝ PODKLAD A JEHO PŘÍPRAVA:

Přídržnost omítky lze v odůvodněných případech rozsáhlejších aplikací v exteriérech ověřit terénní zkouškou. Silně savé a lehce sprašující Vhodný podklad a jeho přípravapodklady je vhodné penetrovat disperzí Penetrace před lepením, ředěnou vodou v poměru 1 díl disperze : 7 dílům studené pitné vody. V případě použití pórobetonových tvárnic ( HEBEL, YTONG ), se vzhledem k teplotním změnám a vlastnostem nedoporučuje lepit na vnější povrchy stěn velkoplošné obklady STUCK.

příprava obkladových prvků

3.LEPENÍ OBKLADŮ:

Při lepení obkladů doporučujeme začínat rohovými prvky. Vzhledem k možným barevným odchylkám, doporučujeme otevřít více kartonů najednou a střídavě odebírat prvky k lepení. Obklad pak působí v ploše přírodněji. Základním technologickým požadavkem pro lepení obkladů je zajištění teploty podkladu, kladených prvků i prostředí v rozpětí Lepení obkladů + 5 oC až + 25 oC ( tento požadavek platí i pro 3 následující dny po kladení ). Pro lepení obkladů použijte lepící maltu TS FLEX Elastic nebo jinou flexibilní tenkovrstvou lepicí maltu třídy C2TE S1 a vyšší s garantovanou mrazuvzdorností. Při přípravě malty je nutno respektovat pokyny výrobce, především je nutno po rozmíchání s vodou vyčkat cca 10 minut ( aktivace chemických přísad ) a znovu rozmíchat. Lepicí maltu nanášíme na podklad pomocí zubové stěrky se zubem 6 – 10 mm podle rovinnosti podkladu a velikosti lepených prvků.

příprava obkladových prvků

3.LEPENÍ OBKLADŮ:

Roztírejte jen takové množství malty, které jste schopni následně obložit do 10 minut. Při kladení vždy používáme metody tzv. oboustranného nanášení, tj. tenkou vrstvu lepicí malty rozetřeme zednickou lžící nebo rovnou stranou stěrky na očištěný rub kladeného prvku. Takto připravený prvek nezatloukáme paličkou, ale vtlačíme kývavým pohybem do malty na podkladu. Obklad nenamáčíme. Na počátku kladení vždy provedeme zkoušku kompaktnosti maltového lože a smočení rubu prvku tak, že běžně uložený prvek ihned po osazení odtrhneme a vyhodnotíme podíl plochy s aktivní přídržností – požadavek je minimálně 85 % plochy rubu pokrytý lepicí maltou. Obkladové prvky lze v případě potřeby řezat úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem nebo kotoučem na kámen. Nalepené prvky je nutno před spárováním nebo jiným namáháním nechat 48 hodin v klidu. Při kladení zabraňte účinkům přímého slunce nebo deště na prováděný obklad. Při aplikaci na zateplené fasády se řiďte návodem pro Zateplovací systém ETICS.

příprava obkladových prvků

4.SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ:

V exteriéru obklad vždy spárujeme! Vyjímkou jsou obklady, které jsou výslovně určeny pro bezespárovou pokládku. Ke spárování použijte spárovací maltu Polyblend S v požadovaném barevném odstínu. Spárování je nutno provádět tak, aby nedocházelo ke znečištění pohledového líce prvků – znečištění může být trvalé. Pro efektivní nanesení spárovací malty do spár, využijte Spárovací rukáv Viko, kterým se hmota vtlačí do spáry a po mírném oschnutí zahladí úzkou spárovací špachtlí tak, aby dokonale přilnula k obkladu. Nato se celé dílo omete smetáčkem, aby se odstranily přebytky malty a zahladily vrypy...

příprava obkladových prvků

4.SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ:

Spáru doporučujeme vyplnit alespoň do poloviny síly okraje obkladu, z důvodu případného zatékání vody a následného možného odmrznutí obkladu, či usazování nečistot v prohlubních spár. Vzhledem ke kónickému výrobnímu tvaru okrajů, je vyspárování jakousi pojistkou pro bezpečné uchycení obkladů k podkladu. Takto vyspárované plochy vám dávají jistotu pro další bezúdržbové roky. Při úplném vyplnění spár je nutno počítat s tím, že vzniká kompaktní vrstva, kterou je nutno především v exteriérech dilatovat v doporučeném intervalu max. 4 m. Dilatační spáry v obkladu se většinou provádějí před spárováním, vyplněním zvolené průběžné spáry akrylovým tmelem s odstínem shodným nebo podobným spárovací maltě.

příprava obkladových prvků

5.HYDROFOBIZACE POVRCHU A NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA OBKLADU:

S technologickou pauzou 2-3 týdny po spárování, velmi doporučujeme u exteriérových aplikací provést hydrofobizaci líce obkladu přípravkem s nízkým difúzním odporem např. REPESIL. Tato úprava výrazně sníží povrchovou nasákavost, omezí špinivost obkladu, vznik podmínek pro růst řas a mechů i pro tvorbu výkvětů. Udávaná životnost dodatečných hydrofobizačních úprav bývá kolem 5-7 let, poté je nutno úpravu obnovit. K běžnému čištění obkladů se v exteriéru používá tlaková voda. V interiéru stačí oprášit prachovkou či vysát vysavačem.

Podrobný návod k montáži je součástí každé dodávky umělého kamene, věnujte mu DŮKLADNOU POZORNOST!

Pro více informací kontaktujte technickou podporu společnosti Betontvar-Viko s.r.o. a to na tel. čísle +420 736 610 332, příp. na obklady@obklady-viko.cz.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.