NÁVODY

Návod k montáži obkladů
příprava obkladových prvků

1.PŘÍPRAVA OBKLADOVÝCH PRVKŮ:

S ohledem na technologii výroby betonových obkladových prvků, může vznikat na rubové straně sprašující vrstva, která působí jako separátor a velmi nepříznivě ovlivňuje přídržnost lepených prvků k podkladu. Z tohoto důvodu je třeba prvky před kladením prohlédnout a případnou sprašující vrstvu očistit, nejlépe ocelovým kartáčem!

příprava obkladových prvků

2.VHODNÝ PODKLAD A JEHO PŘÍPRAVA:

Vhodným podkladem pro obklad je objemově stabilizovaný, soudržný, rovný a suchý povrch bez nečistot, především bez mastnoty. Běžnými podklady jsou omítané zdivo nebo betonové konstrukce bez zbytků odbedňovacích přípravků. Při posuzování kvality omítky podkladu je nutno vycházet z požadavků ČSN 72 2430 – 4, tj. minimální požadovaná přídržnost je 0,18 MPa.

příprava obkladových prvků

2.VHODNÝ PODKLAD A JEHO PŘÍPRAVA:

Přídržnost omítky lze v odůvodněných případech rozsáhlejších aplikací v exteriérech ověřit terénní zkouškou. Silně savé a lehce sprašující Vhodný podklad a jeho přípravapodklady je vhodné penetrovat disperzí Penetrace před lepením, ředěnou vodou v poměru 1 díl disperze : 7 dílům studené pitné vody. V případě použití pórobetonových tvárnic ( HEBEL, YTONG ), se vzhledem k teplotním změnám a vlastnostem nedoporučuje lepit na vnější povrchy stěn velkoplošné obklady STUCK.

příprava obkladových prvků

3.LEPENÍ OBKLADŮ:

Při lepení obkladů doporučujeme začínat rohovými prvky. Vzhledem k možným barevným odchylkám, doporučujeme otevřít více kartonů najednou a střídavě odebírat prvky k lepení. Obklad pak působí v ploše přírodněji. Základním technologickým požadavkem pro lepení obkladů je zajištění teploty podkladu, kladených prvků i prostředí v rozpětí Lepení obkladů + 5 oC až + 25 oC ( tento požadavek platí i pro 3 následující dny po kladení ). Pro lepení obkladů použijte lepící maltu TS FLEX Elastic nebo jinou flexibilní tenkovrstvou lepicí maltu třídy C2TE S1 a vyšší s garantovanou mrazuvzdorností. Při přípravě malty je nutno respektovat pokyny výrobce, především je nutno po rozmíchání s vodou vyčkat cca 10 minut ( aktivace chemických přísad ) a znovu rozmíchat. Lepicí maltu nanášíme na podklad pomocí zubové stěrky se zubem 6 – 10 mm podle rovinnosti podkladu a velikosti lepených prvků.

příprava obkladových prvků

3.LEPENÍ OBKLADŮ:

Roztírejte jen takové množství malty, které jste schopni následně obložit do 10 minut. Při kladení vždy používáme metody tzv. oboustranného nanášení, tj. tenkou vrstvu lepicí malty rozetřeme zednickou lžící nebo rovnou stranou stěrky na očištěný rub kladeného prvku. Takto připravený prvek nezatloukáme paličkou, ale vtlačíme kývavým pohybem do malty na podkladu. Obklad nenamáčíme. Na počátku kladení vždy provedeme zkoušku kompaktnosti maltového lože a smočení rubu prvku tak, že běžně uložený prvek ihned po osazení odtrhneme a vyhodnotíme podíl plochy s aktivní přídržností – požadavek je minimálně 85 % plochy rubu pokrytý lepicí maltou. Obkladové prvky lze v případě potřeby řezat úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem nebo kotoučem na kámen. Nalepené prvky je nutno před spárováním nebo jiným namáháním nechat 48 hodin v klidu. Při kladení zabraňte účinkům přímého slunce nebo deště na prováděný obklad. Při aplikaci na zateplené fasády se řiďte návodem pro Zateplovací systém ETICS.

příprava obkladových prvků

4.SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ:

V exteriéru obklad vždy spárujeme! Vyjímkou jsou obklady, které jsou výslovně určeny pro bezespárovou pokládku. Ke spárování použijte spárovací maltu Polyblend S v požadovaném barevném odstínu. Spárování je nutno provádět tak, aby nedocházelo ke znečištění pohledového líce prvků – znečištění může být trvalé. Pro efektivní nanesení spárovací malty do spár, využijte Spárovací rukáv Viko, kterým se hmota vtlačí do spáry a po mírném oschnutí zahladí úzkou spárovací špachtlí tak, aby dokonale přilnula k obkladu. Nato se celé dílo omete smetáčkem, aby se odstranily přebytky malty a zahladily vrypy...

příprava obkladových prvků

4.SPÁROVÁNÍ OBKLADŮ:

Spáru doporučujeme vyplnit alespoň do poloviny síly okraje obkladu, z důvodu případného zatékání vody a následného možného odmrznutí obkladu, či usazování nečistot v prohlubních spár. Vzhledem ke kónickému výrobnímu tvaru okrajů, je vyspárování jakousi pojistkou pro bezpečné uchycení obkladů k podkladu. Takto vyspárované plochy vám dávají jistotu pro další bezúdržbové roky. Při úplném vyplnění spár je nutno počítat s tím, že vzniká kompaktní vrstva, kterou je nutno především v exteriérech dilatovat v doporučeném intervalu max. 4 m. Dilatační spáry v obkladu se většinou provádějí před spárováním, vyplněním zvolené průběžné spáry akrylovým tmelem s odstínem shodným nebo podobným spárovací maltě.

příprava obkladových prvků

5.HYDROFOBIZACE POVRCHU A NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA OBKLADU:

S technologickou pauzou 2-3 týdny po spárování, velmi doporučujeme u exteriérových aplikací provést hydrofobizaci líce obkladu přípravkem s nízkým difúzním odporem např. REPESIL. Tato úprava výrazně sníží povrchovou nasákavost, omezí špinivost obkladu, vznik podmínek pro růst řas a mechů i pro tvorbu výkvětů. Udávaná životnost dodatečných hydrofobizačních úprav bývá kolem 5-7 let, poté je nutno úpravu obnovit. K běžnému čištění obkladů se v exteriéru používá tlaková voda. V interiéru stačí oprášit prachovkou či vysát vysavačem.

Podrobný návod k montáži je součástí každé dodávky umělého kamene, věnujte mu DŮKLADNOU POZORNOST!

Pro více informací kontaktujte technickou podporu společnosti Betontvar-Viko s.r.o. a to na tel. čísle +420 736 610 332, příp. na obklady@obklady-viko.cz.

Návod k montáži dlažeb

1. POKLÁDKA NA PÍSKOVÉM POSYPU

Tato metoda se doporučuje na místa zatížená provozem chodců, jako jsou cestičky, chodníky, či místa v kombinaci s trávníkem. a/ vyměnit vrchní vrstvu země (cca 20-30cm) za směs štěrku nebo kamenné drtě a následně zhutnit. Tuto vrstvu leze též nahradit cementovým stabilizačním roztokem. Kolem budov a na větších plochách je potřeba vytvořit spád min. 2% s ohledem na odvod vody. b/ po zhutnění podsypu vytvořit kladecí vrstvu z cca 3 cm písku, sloužící jako nosný podklad pro dlaždice, ale nikoliv k vyrovnání nerovností podkladu. c/ usadit plánovaný vzor dlaždic se stejnými velikostmi spár. d/ desky poťukat pomocí gumového kladiva, nepoužívat vibrační desku. Tu lze použít jen v případě zhutnění podsypu. e/ vyplnit spáry pískem nebo speciální spárovací hmotou.

2. POKLÁDKA NA MALTU

Tato metoda se doporučuje pro terasy, plochy okolo domů a bazénů a/ základy vytvořit zhutněním vibrační deskou cca 10-15cm vrstvy materiálu. Za podklad lze použít jednoduchý suchý beton. Základy musí zabezpečit pevnost a stabilitu podkladu s ohledem na působení zátěže a mrazu. Podklad dlaždic v interiérech a na balkónech tvoří příslušná cementový potěr nebo vyztužená betonová deska. b/ cementovou maltu (1 díl cementu a cca 6 dílů písku) nanést bodově (5 bodů pod každou desku – na okraje a na středu) c) položit dlažbu a poťukat kladivem. Malta by se měla rozetřít pod celou plochou desky. Pokládat dlaždice se stejnou velikostí spáry. Pokládku provádět za použití měření rovnosti povrchu. Při pokládání v interiérech či na betonovém podkladě, můžeme nanést lepící maltu pomocí zubového hladítka. Po usazení dlažby po ní nechodit 1 – 2 dny. d/ spáry vyplnit vhodnou spárovací hmotou.

3. HYDROFOBIZACE POVRCHU

Po spárování s technologickou pauzou cca 14 dní, je nutné u exteriérových aplikací provést hydrofobizaci líce dlaždic vhodným přípravkem s nízkým difuzním odporem (Repesil) Tato úprava výrazně sníží povrchovou nasákavost, omezí špinivost dlažeb, vznik podmínek pro růst mechů i pro tvorbu výkvětů. Udávaná životnost dodatečných hydrofobizačních úprav bývá kolem 5-7 let, poté je nutno úpravu obnovit. K běžnému čištění dlažeb se používá tlaková voda. Dlažby Realit nejsou vhodné pro pojezdové plochy.

Pro více informací kontaktujte technickou podporu společnosti Betontvar-Viko s.r.o. a to na tel. čísle +420 736 610 332, příp. na obklady@obklady-viko.cz.

Užitečné tipy a rady

VÝBĚR OBKLADU

V současné době jsou všechny naše obklady vyrobené z betonu a mají tak universální použití při dekoracích v exteriéru i interiéru. Některé druhy jsou navíc odlehčované liaporem, přidávaným do betonové směsi. Kritérium výběru je tedy čistě designové. Umělý kámen, jak se také někdy tyto obklady nazývají, je plně mrazuvzdorný a nevadí mu ani teploty na povrchu krbových obezdívek.

VÝPOČET MNOŽSTVÍ OBKLADU

Potřebné množství obkladu spočítáte jednoduše na m2 tak, že vynásobíte výšku a šířku plochy v běžných metrech a odečtete plochu otvorů, tj. dveří, oken apod. Při výpočtu členitější plochy doporučujeme pořídit si náčrtek a plochu rozdělit na ucelené pravoúhlé tvary. Výsledným součtem pak dostanete potřebné metry čtverečné. U aplikací, kde budete chtít použít rohovky, pak jejich plochu můžete odečíst od celkové plochy, příp. tento rozdíl nechat jako rezervu na příp. prořez, kterému se u většiny aplikací nevyhnete. Výsledné m2 je pak třeba vydělit a zaokrouhlit směrem nahoru na celá balení, která mohou být různá. Prořez záleží na členitosti plochy a druhu použitého obkladu, obecně se však uvádí 10%.

ROHOVKY ANO ČI NE?

Použití rohovek se doporučuje všude tam, kde chcete mít krásný, čistý a přirozený detail rohu, bez viditelné spáry či hladké hrany rovného obkladu. U některých produktů, se rohovky vyrábějí ze dvou dílů se zet zámkem a pohledovými boky, které se složí dohromady. To umožňuje aplikaci i na rohy, které jsou mírně mimo 90°.

Rohovky se počítají na běžné metry, tzn. rohovky naskládané na sebe do výšky obkládaného rohu.

Roh lze také v některých případech, řešit tzv. „kamenickým rohem“, kdy rovný obklad rozpůlíme a řezané kraje dále seřízneme na 45°. V interiéru se dá spárka mezi takto upraveným obkladem dále retušovat např. akrylovým tmelem a namíchanou barvou vhodnou na beton.

DĚLENÍ OBKLADU

K dělení obkladu lze použít klasická úhlová bruska (flexa) s diamantovým kotoučem na beton. Při řezání vzniká velké množství prachu, proto doporučujeme řezat venku. Neřezat obklady pod vodou, aby prach neulpěl v pórech obkladu! Takto uřízlý kus doporučujeme nejprve ofoukat tlakovým vzduchem. V řezu obkladu je vidět kamenivo betonu, příp. u odlehčovaných obkladů, tmavé kuličky liaporu. Proto řezy směřujeme ke zdi, kde nebudou vidět, příp. schováme přiražením k vyššímu kameni. U spárovaných obkladů pak lze řez maskovat spárovací hmotou. U nelehčených obkladů, cihliček a nepravidelných kamenů, kde není potřeba rovný hladký řez, se osvědčilo pouze naříznout obklad zezadu kotoučem a následně kámen zlomit. Zlom působí přirozeněji a má stejnou barvu jako neřezaný kámen.

POUŽITÍ OBKLADU V KOUPELNĚ A KUCHYNI

Obklady jsou vyrobeny z betonu a nejsou nikterak glazovány. Mají tedy určitou nasákavost, kterou je možno zamezit vhodnou hydrofobní impregnací. Ta umožňuje vlhké čištění obkladu. Avšak povrch kamene zůstává nadále drsný a vysoce plastický, což samozřejmě ztěžuje údržbu. Z tohoto důvodu doporučujeme používat obklady spíše v místech, kde nehrozí jejich znečištění odstřikující vodou, mastnotou, špínou apod.

SPÁROVÁNÍ OBKLADU

Obklady, které je potřeba vyspárovat (např. cihličky a některé druhy kamenů), spárujeme vhodnou spárovací hmotou na širokou spáru (naleznete v příslušenství). Spárování lze provádět dvěma základními způsoby, buď tzv. suchou metodou, kdy se spárovací hmota namíchá v polosuché konsistenci a vmačkává z přiloženého hladítka do spáry pomocí spárovací špachtličky, nebo tzv. mokrou metodou, kdy se použije spárovací rukáv. Do rukávu namícháme hmotu v konsistenci šlehačkového krému, tak aby šla dobře vymačkávat, ale zároveň nevykapávala z rukávu. Hrdlo rukávu zatočíme a vpravujeme hmotu do spáry tlakem ruky (cukrářské zdobení). Po mírném zavadnutí hmotu tlakem zahladíme spárovací špachtličkou. Po nějaké době, když hmota již prakticky nemaže, přehladíme celé dílo smetáčkem, kdy se ometou zbytky hmoty a dohladí stopy od spárovací špatchtle. Do spárovací hmoty již poté nepřimícháváme žádnou vodu, neředíme ji, voda způsobuje zesvětlání odstínu, což je pak v ploše vidět. Lepší je hmotu vysypat z rukávu zpět do kyblíku a znovu promíchat míchadlem, aby se konzistence oživila.

Více o aplikaci obkladů naleznete v Návodu k montáži. Návod na aplikaci obkladů na zateplovací systémy naleznete zde.

Stáhněte si

Navštivte naši vzorkovou prodejnu v Bezně u Mladé Boleslavi. Je zde vystaven celý sortiment našich obkladů na tabulích o rozměrech cca 70x55cm. Venkovní výstavka dlažeb. Poradíme, zkonzultujeme a na místě vypracujeme cenovou nabídku, příp. můžete získat vzorek. Spousty zboží skladem.

Otevřeno Po-Pá 7:00-16:00 hod (leden/únor do 15:00 hod)

V NAŠÍ PRODEJNĚ JE MOŽNÉ PLATIT PLATEBNÍ KARTOU!

Ostatní dokumenty ke stažení:

Zateplovací systém ETICS

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Kontaktní fasádní zateplovací systém (ETICS) s obkladovým páskem je systém, který je vhodný pro novostavby i dodatečné zateplení budov. Zvláště stavby s jednoduchými geometrickými tvary jsou pro zateplení systémem s lepeným obkladovým páskem velmi vhodné.

Jako tepelný izolant je systém navržen buďto s izolantem z pěnového polystyrenu (EPS) nebo s minerální vatou s kolmým vláknem (lamela).

Systém je navržen tak, že do hmotnosti obkladu do 25 kg/m2 lze montáž systému provádět přímo, pro hmotnost obkladu nad tuto hranici je nutný návrh kotvení statickým posudkem.

Povrchová úprava obkladovými pásky má proti klasickým povrchovým úpravám vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a má samočistící schopnost. Proto takovýto systém nevyžaduje žádnou údržbu a významně prodlužuje životnost celé fasády. Samozřejmě v případě použití tohoto systému získá stavba velmi elegantní, nenapodobitelný vzhled.

2. ZÁKLADNÍ POJMY

ETICS (External Thermal Insulation Composite System) – vnější tepelněizolační kompozitní systém – kontaktně montované souvrství, jehož účelem je zvýšení tepelněizolační funkce obvodového pláště budovy zvenku.

Součást ETICS – průmyslový výrobek, který je vybrán výrobcem systému ETICS pro jím určené použití v systému ETICS.

Výrobce ETICS – právnická nebo fyzická osoba, která navrhla a sestavila ETICS, podle zvláštních předpisů opatřila potřebnou dokumentaci ETICS, provedla předepsané zkoušky ETICS a uvedla ETICS na trh.

Pověřený zástupce výrobce ETICS – právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela s výrobcem ETICS smluvní vztah o výkonu některých práv a povinností výrobce ETICS.

Zhotovitel ETICS – právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k provádění ETICS, která podle pokynů výrobce ETICS zabudovává systém do stavby. Výrobce ETICS pravidelně organizuje ve spolupráci s pověřenými zástupci výrobce ETICS školení realizačních kapacit a vede evidenci o proškolených osobách.

Projektant ETICS – právnická nebo fyzická osoba se zvláštní způsobilostí, která pro konkrétní stavbu navrhuje konkrétní skladbu ETICS včetně detailů v souladu s pokyny výrobce ETICS a s aktuálními požadavky závazných předpisů s ohledem na datum a místo uvažované realizace ETICS – tj. osoba, která zhotovuje projektovou dokumentaci ETICS.

Dokumentace ETICS – soubor dokumentů, nutných k uvedení systému ETICS na trh.

Projektová dokumentace ETICS – soubor dokumentů, vypracovaný pro konkrétní podmínky jednotlivé stavby s vymezením konkrétní specifikace jednotlivých vrstev a s posouzením navržené skladby podle místně platných závazných předpisů.

Izolant EPS – fasádní desky z expandovaného pěnového polystyrnu dle ČSN EN 13 163.

Izolant MW – fasádní desky z minerální vlny s kolmou orientací vlákna dle ČSN EN 13 162.

3. Pokyny k montážnímu systému EXCEL THERM BR

Pro každou realizaci kontaktního zateplení musí být zpracován projekt! Jedním ze základních podkladů pro zpracování projektu je výsledek stavebně technického průzkumu, zaměřeného na zjištění materiálové skladby obvodového pláště, tloušťky a přídržnosti vnější povrchové úpravy, vlhkostního stavu objektu a případné existence dilatačních spár ve fasádě

3.1. Obecné podmínky pro montáž systému ETICS

Montážní práce musí být prováděny v rozmezí teplot +5 až +25° C (teplota ovzduší i podkladů). Práce nelze provádět v dešti a při silném větru. Nanesené hmoty musí být po dobu zrání chráněny před nepříznivými atmosférickými vlivy (nejméně 48 hodin). Uvedené podmínky je nutné zabezpečit vhodnými technickým opatřením nebo organizací prací.

3.2. Příprava podkladu

a) Před zahájením prací se provede kontrola stavu podkladu. Jednotlivá technická opatření jsou uvedena v následující tabulce.

Stávající stav podkladu Doporučené opatření
Vlhký podklad Na základě rozboru příčin buď odstranění příčin vlhkosti a zajištění vyschnutí nebo jen zajištění vyschnutí.
Zaprášený podklad Ometání nebo omytí tlakovou vodou 1)
Mastnoty na podkladu Odstranění mastnot tlakovou vodou s přísadou vhodných čistících prostředků 2); omytí čistou tlakovou vodou 1)
Znečištění odbedňovacími nebo jinými separačními prostředky Odstranění odbedňovacích nebo jiných separačních prostředků vodní parou s použitím čistících prostředků 2); omytí čistou tlakovou vodou 1)
Výkvěty na vyschlém podkladu Mechanické odstranění; ometení, omytí tlakovou vodou 1)
Puchýře a odlupující se místa Mechanické odstranění; ometení; případné místní vyrovnání nebo reprofilace maltou, zajišťující soudržnost podkladu nejméně 200 kPa; vždy zajistit vyzrání a vyschnutí použitých hmot.
Mech, lišejník, jiné biotické napadení Mechanické odstranění po zvlhčení podkladu, ošetření chemickými biocidními prostředky; následně zajistit vyschnutí.
Aktivní trhliny v podkladu ETICS neprovádět, dokud nedojde k určení příčin vzniku a jejich sanaci.
Nedostatečná soudržnost 4) Posoudit zpevňující účinky penetrace podkladu, podle potřeby následně mechanické odstranění nesoudržných vrstev a případné vyrovnání podkladu.
Nedostatečná rovinnost 5) Místní nebo celoplošné vyrovnání vhodnou hmotou zajišťující soudržnost podkladu v hodnotě 200 kPa.4)
Nestejnorodost, přílišná savost Napuštění podkladu penetračním prostředkem, podle potřeby opakovaně.

Vysvětlivky k tabulce:

1) Po čištění tlakovou vodou musí podklad před aplikací ETICS dostatečně vyschnout.
2) Před užitím chemických čistících prostředků kontaktujte výrobce ETICS a konzultujte jejich použití.
3) Průvzdušné neaktivní trhliny se vyplní např. lepicí hmotou. Smršťovací trhliny v omítkách (není-li omítka na poklep dutá), nejsou na závadu. Stávající dilatační spáry v podkladu musí být přiznány ve fasádním líci, zachovány v případě potřeby sanovány.
4) Doporučuje se průměrná soudržnost nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá hodnota musí být alespoň 80 kPa. V případě místního vyrovnání nebo reprofilace vhodnou hmotou musí být zajištěna soudržnost nejméně 250 kPa.
5) Přípustná nerovnost podkladu je ≤ 20 mm/m.

b) Veškeré prvky na podkladu, které znemožňují montáž ETICS, nebo by mohly způsobovat nežádoucí tepelné mosty, je nutné demontovat. Jejich zpětná montáž musí být provedena tak, aby byla zajištěna vodotěsnost a splnění požadavků tepelnětechnických a požárních norem.

c) Veškeré práce, které zvyšují vlhkost podkladu, musí být provedeny s dostatečným předstihem tak, aby podklad mohl vyschnout.

d) Provádí-li se montáž ETICS u novostaveb, musí být dokončena střecha a veškeré stavební práce, při nichž dochází k zabudování technologické vlhkosti, a zateplované zdivo musí být náležitě vyschlé.

3.3. Montáž soklové (zakládací) lišty

Pro montáž se doporučuje použít soklové hliníkové lišty tloušťky minimálně 0,8 mm. Rozměry profilu soklové lišty musí odpovídat tloušťce desek tepelné izolace. Soklová lišta se kotví do podkladu pomocí zatloukacích hmoždinek. Hmoždinky jsou od sebe vzdáleny podle profilu lišty (tloušťka izolantu) a typu podkladu 300–500 mm. Nerovnosti podkladu lze kompenzovat vkládáním vymezovacích podložek pod lištu v místě kotvení hmoždinkou. K podélnému napojení lišt se používají plastové spojky. Je zakázáno napojovat soklovou lištu na nároží nebo v koutech. Pokud je niveleta soklové lišty pod úrovní funkční hydroizolace, je nutno přijmout vhodné konstrukční opatření k zamezení vnikání vzlínající vlhkosti do systému.

3.4. Lepení a kladení tepelněizolačních desek

K zateplení se používají tepelně izolační desky z fasádního pěnového polystyrenu (EPS 70 F, EPS 100 F odpovídající ČSN EN 13 163), nebo fasádní desky z minerální vlny, v daném případě s kolmou orientací vlákna (ČSN EN 13 162). K lepení izolantu použijeme tenkovrstvou cementovou maltu TS SPECIAL, TS SPECIAL R případně TS SPECIAL ECO, kterou připravíme podle návodu na obalu. Lepicí maltu nanášíme vždy na rub desek po obvodu v pásu šířky cca 80 mm a bodově ve 3 bodech v podélné ose desky (platí pro formát desky 1000×500 mm). Desky lze v případech dostatečně rovného podkladu lepit i celoplošně. Lamely z minerální vlny lepíme vždy celoplošně. Lepicí malta nesmí být nanesena na bočních plochách izolačních desek a ani se nesmí vytlačit do spár mezi nimi. Ve styku s maltou a tedy i s podkladem musí být minimálně 40 % plochy rubu desky. Je nutné aby byla lepící malta v místech osazení všech kotev (hmoždinek).

Desky klademe na suchý penetrovaný podklad od soklové lišty vzestupně na vazbu v ploše i na nárožích. Je-li systém ETICS v kontaktu s terénem, a nebo méně než 200 mm nad přilehlým terénem, je nutno použít tepelněizolačních desek se sníženou nasákavostí (Perimetr, extrudovaný polystyrén). Desky se lepí na těsný sraz. Případné mezery mezi deskami se vyplní před prováděním armované stěrky nízkoexpanzní PU pěnou nebo těsným zasunutím odřezků izolačních desek. Rovinnost vnějšího líce izolační mezivrstvy při lepení průběžně kontrolujeme (2m latí).

Na nároží je vhodné izolační desky nalepit s přesahem (5–10 mm) a po vytvrdnutí lepicí hmoty (nejméně 1 den) je zaříznout a zabrousit.

U otvorů se doporučuje osadit izolační desky ve fasádní ploše s takovým přesahem, aby překryly vrstvu izolantu následně lepenou na ostění. Viditelná část okenního či dveřního rámu by měla mít po zateplení shodnou šířku po celém obvodě.

Doporučuje se lepit celé izolační desky. Použití zbytků desek je možné, je-li jejich šířka nejméně 150mm u polystyrenu a nejméně 250mm u desek z minerálních vláken. Svislý rozměr uložené desky nelze skládat ze zbytků nad sebe.

Spáry mezi deskami izolantu musí být vzdáleny nejméně 100mm od souběžných upravených neaktivních trhlin a spár podkladu, také od změn tloušťky konstrukce projevující se na povrchu podkladu a od rozhraní materiálů podkladu. Stávající dilatační spáry v podkladu musí být zachovány a přiznány do zatepleného fasádního líce.

Není-li povrch EPS desek do 14 dnů od nalepení opatřen základní vrstvou, nebo jinou ochranou proti účinkům UV záření, musí se odstranit povrchová vrstva degradovaná UV zářením (přebrousit). Toto opatření je nutno vždy považovat za nouzové řešení a není proto možno jej předem zahrnout do individuálního návrhu technologického postupu montáže.

Spotřeba lepicí malty pro lepení desek je 3–6 kg suché směsi na 1m2 podle drsnosti a rovinnosti podkladu. Nalepené desky z minerálních vláken by neměly zůstat bez ochrany vůči srážkové vodě.

3.5. Provádění základní (výztužné) vrstvy

Výztužnou vrstvu provádíme s technologickou přestávkou 2 dny od nalepení izolantu. K vytvoření základní vrstvy použijeme tenkovrstvou cementovou maltu TS SPECIAL a sklovláknitou výztužnou tkaninu.

Při použití cihelných pásků na zateplovací systém používáme silnější sklotextilní tkaniny s vyšší gramáží. Jsou to tkaniny VERTEX R267 A101 a OMFA 125/1.

Na izolant se osadí ukončovací, nárožní a dilatační profily a případné zesilující vyztužení. Obvyklá aktivní šířka dilatační spáry je 8–10 mm. Lišty i zesilující vyztužení se osazují vtlačením do nanesené vrstvy malty. Místa s předpokládanou koncentrací napětí, tj. rohy fasádních otvorů se vyztuží přířezy z tkaniny ze skelných vláken o rozměru nejméně 300×500 mm, situovanými diagonálně v rozích. Na styku dvou rozdílných izolantů se bez přiznané spáry musí provést pás zesilujícího vyztužení s přesahem 150 mm na každou stranu od styku.

Základní vrstvu provádíme nanášením tenkovrstvé malty na suché a čisté izolační desky. Nejprve maltu rozetřeme rovnou stranou hladítka s důkladným zatřením do podkladu (důležité pro zajištění potřebné přídržnosti) a následně zajistíme rovnoměrné plošné množství malty zubovou stěrkou (obvykle se zubem 10 x 10 nebo 12 x 12 mm). Základní vrstva se vyztužuje vtlačením tkaniny ze skelných vláken do nanesené stěrkové hmoty v celé ploše až k okrajům. Výztužná tkanina musí být 8 uložena bez záhybů a řádně vypnuta.

Tkanina se vkládá obvykle shora dolů a musí být umístěna u vnějšího líce základní vrstvy. Přesah pásů na stycích musí být nejméně 100 mm. Požadovaná tloušťka základní vrstvy je minimálně 3mm, krytí výztužné tkaniny minimálně 1 mm v ploše a minimálně 0,5 mm na stycích výztuže.

Kotvení systému provádíme přes sklotextilní tkaninu do čerstvé malty talířovými hmoždinkami s ocelovým trnem. Zapuštěné talíře osazených hmoždinek se následně zatřou do roviny vnějšího líce výztužné vrstvy tenkovrstvou lepící a stěrkovou maltou.

Po zavadnutí malty se výztužná tkanina ořízne přes vnější hranu soklové lišty. Provedenou základní vrstvu je nutno chránit 48 hodin před přímým deštěm a extrémně silným větrem. Spotřeba malty na 1 m2 základní vrstvy by měla činit minimálně 4 kg suché maltové směsi.

3.6. Kotvení tepelněizolační vrstvy hmoždinkami

Dodatečné upevnění vrstvy izolantu k podkladu provedeme pomocí plastových talířových hmoždinek.

Konkrétní druh, počet a rozmístění hmoždinek určuje statický výpočet. Minimální počet hmoždinek nesmí klesnout pod 8 ks/m2.

Při osazování hmoždinek je třeba dodržovat tyto zásady:

 • Minimální technologická pauza mezi nalepením desek izolantu a zahájením kotvení je 48 hodin při použití TS SPECIAL nebo TS SPECIAL ECO, minimálně 3 hodiny v případě TS SPECIAL R.
 • Četnost, typ a rozmístění hmoždinek v desce určuje projekt v závislosti na konkrétních podmínkách.
 • Délka hmoždinky se vypočítá následujícím způsobem:DÉLKA = A + B + C A – síla tepelného izolantu včetně vrstvy lepícího tmelu B – síla vrstvy omítky, případně jiné povrchové úpravy na podkladní vrstvě C – kotevní hloubka šroubovací hmoždinky dle typu podkladu, stanovená výrobcem hmoždinky
 • Do děrovaných keramických termobloků je nutné vrtat bez příklepu, aby nedocházelo k poškození vnitřní struktury cihlového bloku.
 • Vzhledem k tomu, že hmotnost povrchové úpravy je několikanásobně větší, než běžný povrch ETICS, kotvení by mělo být provedeno podle statického výpočtu Důležitým krokem je rozměření a osazení kotevních hmoždinek se šroubovacím trnem, které se kotví skrz sklotextilní tkaninu. Zapuštěné talíře osazených hmoždinek se následně zatřou do roviny vnějšího líce výztužné vrstvy tenkovrstvou maltou, již při jejím provádění. Kovový trn v kotevních hmoždinkách se používá z důvodu 9 EXCEL THERM BR požadavku na vyšší únosnost hmoždinky zvláště při smykovém zatížení. Při dilatačních pohybech, ohřívání a zchlazování hmoždinky vlivem počasí dochází ke zvýšeným tlakům na trn.
 • Hmoždinky vždy umisťujeme do pravidelného pásu, který je ve vzdálenosti max. 15 cm od svislého nároží v osové vzdálenosti maximálně 25 cm od sebe. V ploše musí být u rodinných domků pokud statický výpočet nestanoví jinak minimálně 8 ks hmoždinek na 1m2.

3.7. Lepení obkladu

K lepení použijte lepící maltu EXCELBOND. Lepení obkladového pásku provádějte vždy na dobře vyzrálou výztužnou vrstvu. Před lepením si rozměříme plochu, kterou budeme obkládat tak, aby nedocházelo ke zbytečným prořezům pásků kolem otvorů a rohů obkládaného objektu. Je nutné, aby na sebe navazovaly jednotlivé spáry a utvářely tak ucelenou obloženou plochu bez esteticky rušivých elementů. Důležité je dbát na návaznosti skladby mezi stavebními otvory a se spodní a horní hranou objektu. Proto vždy začínáme s lepením pásků od okenních nadpraží. Po rozměření obkládané plochy si připravíme lepidlo do požadované konzistence dle technologického postupu výrobce a pak dobře rozmícháme pomocí rotačního míchadla. Způsob míchání a dávkování vody je uvedené na obalu výrobku. Po promíchání necháme hmotu odstát asi 10 minut, a pak opět krátce promícháme.
Obkladové pásky před lepením nenamáčejte. Jsou-li zaprášené, prach otřete vlhkým hadrem a nechte oschnout. Na výztužnou vrstvu naneseme lepící maltu EXCELBOND. Maltu roztíráme celoplošně rovnou stranou stěrky s náležitým přitlačením tak, abychom zajistili potřebnou přídržnost. Rovnoměrnou vrstvu lepící malty pak dosáhneme rozetřením lepidla zubovou stranou stěrky. Obklad se do vrstvy lepicí malty EXCELBOND zatlačí a vyrovná. Doba lepivosti malty je za normálních povětrnostních podmínek cca 1 hod. V případě, že dojde v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů k rychlému vyschnutí lepidla, je nutné nanesenou vrstvu lepidla odstranit a nanést lepidlo nové. Zkoušku lepivosti provádíme dotykem prstu na nanesené lepidlo.
Příprava lepidla: Promíchejte suchou směs EXCELBOND s čistou studenou vodou v poměru cca 0,26 l na 1 kg suché směsi (tj. cca. 6,5 l vody na 25 kg pytel). Po promíchání nechte maltu 10 minut odstát a opět promíchejte. Po dobu zpracování nedolévat další vodu. Správně zamíchaná směs po nanesení zubovou stěrkou ulpí na podkladu a podrží si profil zubů, nesmí se roztékat. Při použití rotačního míchadla nepřekračujte cca 200 otáček za minutu a vrtuli míchadla držte stále pod hladinou (zabraňte napěnění přimícháním vzduchu). Je zakázáno přidávat jakékoliv další přísady. Je vhodné míchat pásky z více palet, aby se zabránilo případným barevným odchylkám v obkládaných částech fasády. Na rozích a hranách ostění používáme rohové tvarovky. Při provádění obkladů doporučujeme dodržovat šířku spáry v mezi 10–12 mm. Zhotovený obklad musí být chráněn před deštěm a povětrnostními vlivy alespoň 72 hodin a nesmí být vystaven přímému slunci nebo mrazu nejméně 5 dní.

3.8. Spárování

Po nalepení celé plochy zahájíme spárování. Spárování keramického obkladu provádějte pomocí spárovací malty POLYBLEND S po dokonalém vytvrdnutí lepidla. Spáry musí být čisté, rovnoměrně hluboké a zbavené prachu, nesoudržných zbytků lepidla, jiných nečistot a volných částic. Před spárováním je potřeba spáry zvlhčit vodou a následně počkat, až dojde k jejímu vsáknutí nebo odpaření ze spár. Spárovací hmotu připravíme do zpracovatelné konzistence dle technologického postupu výrobce v hustotě, která odpovídá zvolenému způsobu spárování. Spárovací maltu nanášíme v tloušťce, která je rovna minimálně tloušťce obkladového pásku. Vlastní spárovací maltu nanášejte do spár v namíchané polosuché nebo plastické konzistenci (podle zvoleného způsobu spárování) a tlakem vyplňte celý obsah spáry. Při tzv. mokré metodě použijeme spárovací pytlík, při tzv. suché metodě spárovací špachtli, jejíž pomocí vpravíme tuto směs do všech styčných a ložných spár. Po zavadnutí spárovací maltu vyhladíme ve spáře plastovou hadicí nebo pomocí dřevěného kolíku. Spotřeba je dle formátu obkladových prvků a hloubky spáry cca 4 – 6 kg/m2. Konečné očištění plochy proveďeme lehkým ometením, pomocí smetáčku, po zavadnutí spárovací hmoty. Dokonalé vytvrdnutí spárovací malty nastane podle povětrnostních podmínek ve 3 – 10 dnech. Po tuto dobu je opět nutné chránit zdivo před vlivem klimatických podmínek.
Po provedení povrchové úpravy systému musí být všechny spáry spolehlivě utěsněny proti vnikání srážkové vody.
Vodorovné plochy ve fasádě je doporučeno oplechovat, minimální přesahy okapnice jsou 30mm.
Betonové prvky doporučujeme ošetřit po vyzrátí spárovací malty hydrofobizačním přípravkem.

3.9 Dilatační spáry:

Pro zachování správné funkce fasády a k zamezení případného vzniku prasklin je nutné vytvořit v obkládané fasádě dilatační spáry. Počet a rozmístění a provedení dilatačních spar musí být součástí projektu pro montáž ETICS s obkladovým páskem. Obecně platí, že velikost dilatačního pole by měla být cca 3m.

4. ZÁVADY

Systém s obkladovým páskem je velmi náročný na dodržení technologických pravidel a zásad pro montáž těchto systémů. Nejčastějšími poruchami bývají nestejnobarevnost spárovací malty a vápenné výkvěty. Vzhledem k tomu, že suchá směs pro výrobu spárovací malty je vyráběna tak, že lze vyloučit barevné odchylky způsobené výrobou, pravděpodobnými příčinami barevných poruch mohou být: různé množství rozdělávací vody v jednotlivých záměsích, vlhkost zabudovaná v konstrukci zdiva, nedostatečně vyzrálý podklad (lepidlo), nebo zvlhnutí fasády v průběhu hydratace spárovací malty. Důsledkem zvlhnutí zrající spárovací malty mohou být kromě barevných odchylek i vápenné výkvěty, které se mohou objevit nejen na spáře, ale i na povrchu obkladového pásku. I velké rozdíly teplot, případně vzdušné vlhkosti mohou mít částečný vliv na výsledný odstín spáry. Také voda použitá pro rozdělávání spárovací malty musí být čistá, nejlépe z vodovodního řádu. Nečistoty ve vodě, zvláště zbytky vápna nebo cementu např. po mytí nářadí, mohou způsobit vznik vápenných výkvětů. Případná znečištění povrchu obkladu lepicí nebo spárovací maltou jsou velmi obtížně opravitelná.

5. ÚDRŽBA SYSTÉMU

Kontrola již hotového kontaktního fasádního zateplovacího systému EXCEL THERM BR s povrchovou úpravou cihlovým páskem se provádí dle potřeby. Pokud je systém s obkladovým páskem proveden správně, technologií, která je pro montáž tohoto systému obvyklá, údržba fasády je minimální.
Údržba se provádí čistěním za sucha, mokrým čistěním nebo např. nanesením impregnačního hydrofobizačního nátěru, který snižuje nasákavost a špinivost fasády. Čištění se provádí tlakovou vodou. Tlak vody se musí přizpůsobit daným podmínkám na základě provedené zkoušky čištění tak, aby nedošlo k porušení povrchu zateplovacího systému. Snižování tlaku se provádí zvětšením vzdálenosti trysky od čištěného povrchu.
Zakazuje se používat pro čištění látky s podílem organických rozpouštědel, hydroxidy, kyseliny nebo jiné chemikálie.
Čištění se doporučuje provádět v době, kdy lze vyloučit zmrznutí vody, která by mohla způsobit vznik trhlin v systému, nejlépe v létě.
Základním smyslem pravidelného čištění je vedle estetického účinku především odstranění prachového náletu a spadu z povrchu. Tyto nečistoty by mohly zapřičinit vznik plísní a řas na fasádě.
Případné opravy a čistění fasády je doporučeno konzultovat s výrobcem.

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI MONTÁŽI

Při realizaci kontaktního zateplení je třeba respektovat platné zákonné bezpečnostní předpisy, především ustanovení pro práce ve výšce. Použité materiály obsahují portlandský cement, který je hodnocen jako látka dráždivá (Xi), a disperze polymerů, které mohou mít senzibilizující účinky na pokožku a sliznice. Zdravotní zpracovatelská rizika jednotlivých komponentů lze zjistit na jejich obalech.

Zdravotní rizika při práci se směsí s obsahem portlandského cementu:

  R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
  R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
  S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  S 2 2 Nevdechujte prach.
  S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
  S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
  S 36/37/38 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Zdravotní rizika uživatele stavby po dokončení díla:
V současné době nejsou známa.

7. TECHNICKÝ A OBCHODNÍ SERVIS

Technický servis je zajišťován výrobcem systému, prostřednictvím pověřených zástupců výrobce (autorizovaná prodejní místa) nebo oblastních technických poradců výrobce, tj. firmou:

EXCEL MIX CZ, s.r.o.
Palackého 664,
281 01 Velim
IČO: 27607020 tel.:

+420 321 762 154
www.excelmix .cz

EXCEL MIX, s.r.o.
Priemyselná 497/8,
922 31 Sokolovce,
Slovenská republika
IČ: 36270237

tel./fax: + 421 337 736 137
www.excelmix.sk

8. KOMPONENTY KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU EXCEL THERM BR :

Lepení izolantu k podkladu:

 • tenkovrstvá lepicí malta TS SPECIAL, TS SPECIAL ECO, TS SPECIAL R výrobce EXCEL MIX CZ, s.r.o. Velim

Dodatečné upevnění izolantu k podkladu :

EJOT

 • talířová šroubovací hmoždinka ejotherm STR U
 • talířová šroubovací hmoždinka ejotherm NT U

EJOT Ejot CZ, s.r.o., Zděbradská 65, 251 01 Říčany
výrobce: EJOT Baubefertigungen, GmbH, Bad Laapshe, SRN

BRAVOLL

 • talířová hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem BRAVOLL PTH-KZ 60/8 La
 • talířová hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem BRAVOLL PTH-KZL 60/8 La
 • talířová šroubovací hmoždinka BRAVOLL PTH-S 60/8 La
 • talířová šroubovací hmoždinka BRAVOLL PTH-SL 60/8 La 

BRAVOLL Bravoll, spol. s r.o., Sídliště 696, 394 68 Žirovnice
výrobce: Bravoll, spol. s r.o., Žirovnice, ČR

KOELNER

 • talířová hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem KOELNER KI-8M
 • talířová hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem KOELNER KI-10
 • talířová šroubovací hmoždinka KOELNER KI-10NS
 • talířová hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem KOELNER KI-10N
 • talířová hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem KOELNER TFIX-8M

KOELNER Koelner CZ, s.r.o. Hněvkovská 1275/58, 148 00 Praha-Chodov
výrobce: Koelner SA, ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polská republika

FISCHER

 • talířová hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem fischer TERMOZ 8N
 • talířová hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem fischer TERMOZ 8U
 • talířová šroubovací hmoždinka fischer TERMOZ KS 8
 • talířová šroubovací hmoždinka fischer TERMOZ 8 SV
 • talířová hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem fischer TERMOFIX CF 8

Fischer international s.r.o. Průmyslová 1833 , 250 01 Brandýs nad Labem
výrobce: Artur Fischer, GmbH &CO.KG, Waldachtal, SRN

KEW

 • talířová hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem KEW TSD Ø 8
 • výrobce: KEW Kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen, SRN

W KRET-MET

 • talířová hmoždinka s ocelovým rozpěrným trnem LFM Ø 8

výrobce: P.P.H.U.“WKRET-MET-KLIMAS“s.j., ul.Wincentnego Witosa 170/176 PL 42-223 Kuźnica Kiedrzyńska, Polská republika

Izolant

 • EPS 70 F/ EPS 100 F podle EPS/ČSN EN 13 163 MW s kolmou orientací vlákna – Lamela

Malta pro výztužné vrstvy:

 • tenkovrstvá lepicí malta TS SPECIAL

výrobce EXCEL MIX CZ, s.r.o. Velim

Armovací tkanina:

VERTEX

 • sklovláknitá perlinková tkanina R267 A101

výrobce SAINT – GOBAIN – VERTEX a.s., Litomyšl

OMFA

 • sklovláknitá perlinková tkanina 125/1

OMFA FABRICS, Školská 54, 922 41 Drahovce, Slovensko

Povrchová úprava a podklad pod povrchovou úpravu:

Obklad

 • Obkladové pásky Viko

Betontvar-Viko s.r.o., Mírové nám. 61, 294 29 Bezno

Lepení obkladu

 • tenkovrstvá lepicí malta ExcelBond

výrobce EXCEL MIX CZ, s.r.o. Velim

Minimální doporučené příslušenství k zateplovacímu systému:

 • soklové lišty s okapničkou ( zakládací )
 • spojka soklových lišt
 • zatloukací hmoždinky
 • vymezovací podložky z umělé hmoty
 • dilatační profily stěnový a rohový

Pro více informací kontaktujte technickou podporu společnosti Betontvar-Viko s.r.o. a to na tel. čísle +420 736 610 332, příp. na obklady@obklady-viko.cz.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.